DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Ośrodek  Kultury   i  Sportu  w  Gaszowicach  zobowiązuje   się   zapewnić  dostępność  swojej strony  internetowej   zgodnie  z  ustawą  z  dnia  4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron  inernetowych  i  aplikacji  mobilnych podmiotów   publicznych .

Oświadczenie  w  sprawie  dostępności  ma  zastosowanie do niniejszej  strony  internetowej .

Data   publikacji strony  inernetowej 01.03.2016 r.

Data  ostatniej  istotnej  aktualizacji  20.04.2021 r.

Strona  inernetowa  jest  częściowo  zgodna  z  ustawą  z  dnia  4 kwietnia 2019 r.o dostepności  stron  inernetowych   i  aplikacji  mobilnych  podmiotów  publicznych   z  powodu  niezgodności   lub  wyłączeń wymienionych  poniżej . Część  obrazów   nie posiada  tekstu  alternatywnego , dokonywane  są bieżące  atualizacje . Każdy   ma  prawo   do  wystąpienia  z  żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej  strony  inernetowej  , aplikacji  mobilnej  lub jakiegoś  ich  elementu . Można także  zażądać udostępnienia  informacji  za pomocą alternywnego sposobu  dostępu   , na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu .  Żądanie powinno  zawierać dane  osoby zgłaszające żądanie  , wskazanie  o  którą   stronę  inernetową  lub  aplikację  mobilną  chodzi oraz  sposób   kontaktu . Jeżeli osoba  żądająca zgłasza  potrzebę  otrzymania  informacji za pomocą  alternytywnego sposobu  dostępu , powinna  także określić  dogodny  dla  niej sposób przedstawienia tej informacji . Podmiot  publiczny  powinien zrealizować żądanie niezwłocznie  ,  nie później  niż  w  ciągu  7 dni od  dnia wystąpienia  z  żądaniem .  Jeżeli  dotrzymanie  tego  terminu nie jest możliwe  , podmiot  publiczny   niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie , kiedy realizacja  żądania  będzie  możliwa , przy  czym termin ten  nie może  być  dłuższy niż  2  miesiące od  dnia  wystąpienia  z  żądaniem  . Jeżli  zapewnienie dostępności cyfrowej  nie jest  możliwe  , podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu  do informacji . W przypadku  gdy podmiot  publiczny  odmówi  realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego  sposobu  dostępu do informacji  , wnoszący  żądanie może  złożyć  skargę w  sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony  internetowej  , aplikacji  mobilnej  lub  elementu strony  internetowej , lub aplikacji  mobilnej .

Po wyczerpaniu wskazanej  wyżej  procedury    można  także złożyć  wniosek   do  Rzecznika  Praw  Obywatelskich .

Ośrodek   Kutury   i  Sportu  w Gaszowicach  deklaruje  stałe  działania związane  ze zwiększeniem poziomu   i obszarów   dostępności .